2017

Interaktívna výuková aplikácia pre hendikepované deti s použitím virtuálno- realitných technológií

Posted on

Článok opisuje aplikáciu primárne určenú pre výuku hendikepovaných detí na báze symbolicko-textovej metody. Aplikácia je navyše obohatená oschopnosť zobrazovania 3D modelov s využitím technológií zmiešanej reality. Aplikácia ma mody pre prácu ako Ziaka tak aj Učiteľa. Ziak môže použvať režim voľnej výuky a aj Testovací režim. Učiteľ navyše môže pripravovať jednotlivé vety / frázy a […]

2017

Používatelia so sníženým bezpečnostným povedomím a rozhrania počítačových systémov

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

Vplyv virtuálnych prostredí pri rehabilitácii zrakových porúch

Posted on

Článok sa zaoberá problematikou používania virtuálnych prostredí v prospech rehabilitovania zrakových porúch. Na úvod opisuje podstatu nasadenia virtuálneho prostredia s využitím stereoskopie obrazu a technológie virtuálnej jaskyne. Z pohľadu interakcie používateľa a systému opisuje aktuálny stav pre možné aplikovanie rahbilitačných scén, rovnako spôsob pre sledovanie pohľadu používateľa v prostredí virtuálnej jaskyne. Klasifikovaním zrakových porúch prináša […]

2017

Systém virtuálnej jaskyne pre tréningové aktivity hendikepovaných osôb

Posted on

Systémy virtuálnej reality predstavujú otvorené možnosti v budúcnosti hendikepovaných osôb. Článok sa zaoberá opisom virtuálnej jaskyne laboratória LIRKIS, na Technickej Univerzite v Košiciach. Virtuálna jaskyňa používa klaster pre vykresľovanie obrazu a riadenia komunikácie medzi používateľom a systémom. Članok sa zaoberá časťami systému, ich použiteľnosťou arozšíriteľnosťou v rôznych druhoch rehabilitácií a tréningových aktivít pre hendikepované osoby. […]

2017

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok popisuje virtuálnu realitu vkontexte procesu vzdelávania handicapovaných osôb. Hlavným základom tohto článku sú výstupy a výsledky získané v rámci riešenia výskumných a príp. iných projektov v laboratóriu LIRKIS fungujúceho na KPI FEI TU Košice. Jednou časťou je zamyslenie sa nad možnými dopadmi opisovaných technológií vzdelávanie handicapovaných osôb. Druhou časťou je opis niektorých technológií virtuálnej […]

2017

Microsoft HoloLens a jeho využitie hendikepovanými osobami

Posted on

V dnešnej modernej spoločnosti je používanie osobných počítačov alebo chytrých mobilných zariadení neodmysliteľnou súcasťou ľudí v civilizovanom svete. Hlavným cieľom tohoto článku je priniesť pohľad na využitie dátovej prilby HoloLens v súvislosti s hendikepovanými ľuďmi a uľahčenie ich života. Prvá časť článku sa venuje používaniu dátovej prilby HoloLens hendikepovanou osobou. Nasledujúca časť sa venuje práve […]

2017

Snímanie tenzie svalov pre ovládanie virtuálnych prostredí

Posted on

Virtuálno-realitné systémy vytvárajú interakciu medzi používateľom a virtuálnym prostredím. Pre dosahovanie kvality v interakcii používateľa a systému existuje niekoľko druhov ovládacích I/O zariadení. Aktuálne zariadenia pre sledovanie pohybu ruky snímajú tenziu svalov používateľa. Článok porovnáva jednotlivé druhy zariadení pre sledovanie tenzie svalov. V závere hodnotí jednotlivé zariadenia a porovnáva ich uplatnenie v budúcnosti. http://vrhandicap.kpi.fei.tuke.sk/downloads/articles/snimanie_tenz_svalov.pdf

2017

Ovládanie výpočtovej techniky pomocou očí a hlavy pre hendikepované osoby

Posted on

Dennodenné používanie mobilných telefónov ainej výpočtovej techniky sa stalo súčasťou každého z nás. Aj napriek veľkému pokroku za poslednú dobu je ovládanie týchto zariadení relatívne obmedzené jednotvárnymi vstupnými zariadeniami. Osoby s hendikepom horných končatím majú pri ovládaní pomocou klasických vstupných zariadení značný problém. Úlohou tohoto článku je ukážať aj inú možnosť ovládania výpočtovej techniky hendikepovanými […]