Nezaradené

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

Vplyv virtuálnych prostredí pri rehabilitácii zrakových porúch

Posted on

Článok sa zaoberá problematikou používania virtuálnych prostredí v prospech rehabilitovania zrakových porúch. Na úvod opisuje podstatu nasadenia virtuálneho prostredia s využitím stereoskopie obrazu a technológie virtuálnej jaskyne. Z pohľadu interakcie používateľa a systému opisuje aktuálny stav pre možné aplikovanie rahbilitačných scén, rovnako spôsob pre sledovanie pohľadu používateľa v prostredí virtuálnej jaskyne. Klasifikovaním zrakových porúch prináša […]

2017

Systém virtuálnej jaskyne pre tréningové aktivity hendikepovaných osôb

Posted on

Systémy virtuálnej reality predstavujú otvorené možnosti v budúcnosti hendikepovaných osôb. Článok sa zaoberá opisom virtuálnej jaskyne laboratória LIRKIS, na Technickej Univerzite v Košiciach. Virtuálna jaskyňa používa klaster pre vykresľovanie obrazu a riadenia komunikácie medzi používateľom a systémom. Članok sa zaoberá časťami systému, ich použiteľnosťou arozšíriteľnosťou v rôznych druhoch rehabilitácií a tréningových aktivít pre hendikepované osoby. […]

2017

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok popisuje virtuálnu realitu vkontexte procesu vzdelávania handicapovaných osôb. Hlavným základom tohto článku sú výstupy a výsledky získané v rámci riešenia výskumných a príp. iných projektov v laboratóriu LIRKIS fungujúceho na KPI FEI TU Košice. Jednou časťou je zamyslenie sa nad možnými dopadmi opisovaných technológií vzdelávanie handicapovaných osôb. Druhou časťou je opis niektorých technológií virtuálnej […]

2017

Snímanie tenzie svalov pre ovládanie virtuálnych prostredí

Posted on

Virtuálno-realitné systémy vytvárajú interakciu medzi používateľom a virtuálnym prostredím. Pre dosahovanie kvality v interakcii používateľa a systému existuje niekoľko druhov ovládacích I/O zariadení. Aktuálne zariadenia pre sledovanie pohybu ruky snímajú tenziu svalov používateľa. Článok porovnáva jednotlivé druhy zariadení pre sledovanie tenzie svalov. V závere hodnotí jednotlivé zariadenia a porovnáva ich uplatnenie v budúcnosti. http://vrhandicap.kpi.fei.tuke.sk/downloads/articles/snimanie_tenz_svalov.pdf

2017

Ovládanie výpočtovej techniky pomocou očí a hlavy pre hendikepované osoby

Posted on

Dennodenné používanie mobilných telefónov ainej výpočtovej techniky sa stalo súčasťou každého z nás. Aj napriek veľkému pokroku za poslednú dobu je ovládanie týchto zariadení relatívne obmedzené jednotvárnymi vstupnými zariadeniami. Osoby s hendikepom horných končatím majú pri ovládaní pomocou klasických vstupných zariadení značný problém. Úlohou tohoto článku je ukážať aj inú možnosť ovládania výpočtovej techniky hendikepovanými […]

2018

Enhancing interaction of CAVE systems with regards to disabilities

Posted on

Abstract: Article deals with the possibilities of interaction in virtual reality (VR) systems with application to disabled persons. Using these technologies and appropriate learning methods can improve, accelerate and facilitate the learning of disabled children. For this reason, further development is directed to extend the interaction in VR systems (specifically CAVE LIRKIS). There are many […]